KURZY
Kurz pre žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny B
Kondičné jazdy
Doškoľovací kurz
Školenia vodičov
Kurz pre žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny B

B

Kurz pre uchádzačov o vodičské oprávnenie sa skladá z dvoch súčasne prebiehajúcich častí:

I) Teoretická časť výučby v rozsahu 35 vyučovacích hodín, počas ktorých Vás oboznámime s:

  • konštrukciou a údržbou vozidla
  • pravidlami cestnej premávky
  • teóriou vedenia motorového vozidla
  • zásadami bezpečnej jazdy

Po zvládnutí potrebných teoretických vedomosti nasleduje záverečné opakovanie s preskúšaním cvičných testov.

II) Praktická časť výučby sa skladá z nasledovných častí:

  • 6 vyučovacích hodín výcviku na autocvičisku
  • 31 vyučovacích hodín praktickej jazdy
  • 3 vyučovacie hodiny praktickej údržby

Počas praktickej časti výučby sa oboznámime s vozidlom, jeho údržbou a budeme sa venovať individuálnej jazde s minimálnou a neskôr priemernou intenzitou cestnej premávky. V priebehu jednotlivých jázd sa budete postupne zdokonaľovať vo vedení motorového vozidla tak, aby ste po ukončení praktickej časti výučby mohli samostatne a hlavne bezpečne viesť motorové vozidlo a byť súčasťou cestnej premávky.

Po absolvovaní celej výučby Vám v čo najkratšej dobe zabezpečíme možnosť vykonať skúšku, na ktorú Vám držíme palce!

„U nás nemusíte čakať kým sa naplní kurz! Kurzy otvárame aj pri malom počte žiakov, pri výučbe tak môžeme zabezpečiť individuálny prístup a poskytnúť Vám dostatočný priestor na Vaše otázky.

Kondičné jazdy

Máte vodičský preukaz, ale dlhšie ste nejazdili? Presťahovali ste sa do Bratislavy a nepoznáte zákutia bratislavskej dopravy? Potom sú kondičné jazdy to správne pre Vás!

Kondičné jazdy pre vodičov ktorí si nie sú za volantom istí realizujeme na našich vozidlách, alebo je možné ich absolvovať aj na Vašom vlastnom vozidle.

Počas kondičnej jazdy si môžete precvičiť trasy, ktoré si sami vyberiete, alebo budeme pracovať na zlepšení Vašich šoférskych zručností na nami zvolených trasách.

Kondičná jazda môže trvať 60, alebo 90 minút. Vzhľadom na cestnú premávku v Bratislave neodporúčame kratšiu kondičnú jazdu ako 60 minút.

Doškoľovací kurz

Doškoľovací kurz má na základe Rozhodnutia dopravného inšpektorátu povinnosť vykonať každý, kto počas posledných dvanástich mesiacov ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške najmenej 60 Eur. Doškoľovací kurz sa skladá z teoretickej výučby a praktického výcviku a je nevyhnutné ho absolvovať v termíne uvedenom v príslušnom rozhodnutí. Po jeho absolvovaní Vás čakajú záverečné skúšky pozostávajúce z testu, autocvičiska a jazdy v cestnej premávke.

Doškoľovacie kurzy sú v našej autoškole otvárané pre individuálnych záujemcov s cieľom pomôcť Vám čo najefektívnejšie splniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej legislatívy.

Školenia vodičov

Ak vykonávate prácu, pri ktorej využívate služobné auto, ste povinní minimálne raz za 2 roky absolvovať školenie týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel /tzv. školenie vodičov referentských vozidiel.

Predmetom školenia sú technické a dopravné predpisy ako súčasť bezpečnostných predpisov. Počas školenia sa dozviete všetky novinky a zmeny v príslušnej legislatíve za posledné obdobie a overíte si svoje znalosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci súvisiacej s prevádzkou motorových vozidiel.